Tinker Baby (and her three kittens)


The Oshkosh Northwestern
July 8, 1938

Oshkosh Public Library
Oshkosh, Wisconsin